sigla

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

Prezentare | Informații utile | Activitate | Acte necesare | EMC | GRAD PRINCIPAL 2023

CONTACT

siglams

siglaCS

Asistent.ro

Viaţa medicală

Activităţi desfăşurate conform reglementărilor în vigoare:


1. Autorizarea exercitării profesiei de asistent medical prin eliberarea certificatului de membru OAMGMAMR, document care permite exercitarea profesiei de asistent medical în condiţiile prevăzute de lege. Eliberarea certificatului de membru se face la solicitarea asistentului medical prin depunerea la sediul organizaţiei a unui dosar ce va cuprinde în mod obligatoriu documentele prezentate în secţiunea Acte necesare.

În vederea exercitării profesiei certificatul de membru trebuie să fie avizat anual (la începutul fiecărui an) de către OAMGMAMR.

Avizarea anuală se face pe a doua pagină a certificatului de membru (verso) în următoarele condiţii:
- a. prezentarea certificatului de asigurare Malpraxis pe anul respectiv;
- b. plata la zi a cotizaţiei de membru;
- c. realizarea numărului obligatoriu de credite (30 credite anual), hotărât de către CN al OAMGMAMR. Fiecare membru OAMGMAMR poate să verifice numărul de credite reportat din anul anterior (acesta este înscris pe pagina a doua a certificatului de membru).

a. asistentul medical va încheia asigurarea de malpraxis cu o firmă de asigurări autorizată în eliberarea de asigurări malpraxis după cum urmează:
- pentru asistenţii medicali angajaţi în unităţile cu paturi cuantumul sumei asigurate este de 10.000 euro;
- pentru asistenţii medicali angajaţi în ambulatorii, medicină primară, cabinete individuale cuantumul sumei asigurate este de 4.000 euro;
- pentru asistenţii medicali de farmacie cuantumul sumei asigurate este de 2.000 euro;

b. cotizaţia de membru este obligatorie în cuantum de 1 % lunar din valoarea salariului de încadrare pentru asistenţii medicali care îşi exercită profesia;
- asistenţii medicali care au intrat în posesia certificatului de membru, dar care nu desfăşoară încă activitate medicală sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în cuantum de 1 % din valoarea salariului minim pe economie;
- asistenţii medicali aflaţi în situaţia suspendării contractului de muncă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap sunt obligaţi pe perioada respectivă la plata unei cotizaţii lunare de 1 % din valoarea salariului minim pe economie;
- asistenţii medicali care sunt pensionari şi nu mai exercită activităţi medicale, dar doresc să îşi păstreze calitatea de membru vor plăti o cotizaţie în cuantum de 1 % lunar din valoarea salariului minim pe economie;
- asistenţi medicali cetăţeni ai unui stat membru al UE, sau aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene sunt obligaţi la plata cotizaţiei în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români;

"Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical de către o persoană care nu are această calitate ori nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege (inclusiv avizarea anuală a certificatului de membru care reprezintă dreptul de a profesa, în anul pentru care este acordat avizul) constituie infracţiune şi se pedeseşte conform prevederilor Codului Penal" (art. 19, OUG 144)

Pentru asistenţii medicali care nu au profesat o perioadă mai mare de 5 ani sau şi-au întrerupt activitatea profesională pe o durată mai mare de 5 ani, certificatul de membru OAMGMAMR care îi conferă dreptul de a profesa se obţine numai după ce au urmat programul de reatestare a competenţei profesionale.

2. Reatestarea competenţei profesionale se face în următoarele condiţii:
- solicitarea includerii în programul de reatestare (de către persoana interesată), solicitare ce va fi depusă personal, în scris, la secretariatul organizaţiei, ocazie cu care se va prezenta diploma de absolvire a şcolii sanitare şi diploma de bacalaureat, ambele în original.
- reatestarea constă în efectuarea unui stagiu practic cu durata de:
- 3 luni a câte 8 h/zi pentru cei care nu au profesat sau au avut o vechime mai mică de 3 ani la data întreruperii activităţii; - 1 lună a câte 6 h/zi pentru cei care la momentul întreruperii activităţii au avut o vechime cuprinsă între 3 și 5 ani;
- 1 lună a câte 4 h/zi pentru cei care la momentul întreruperii activităţii au avut o vechime mai mare de 5 ani;
- după efectuarea stagiului practic asistentul medical va susţine o probă practică pe secţia respectivă şi o probă teoretică (test grilă), la ambele probe nota 7 fiind minim obligatoriu.
- în urma evaluării cunoştinţelor practice şi teoretice, precum şi a documentelor depuse la dosar, stagiul v-a fi supus validării de cãtre Comisia Naţională de Reatestare a Competenţelor Profesionale, după care i se va elibera o adeverinţă de absolvire a stagiului şi la solicitare, certificatul de membru OAMGMAMR.

3. Înregistrarea asistenţilor medicali în Registrul Naţional Unic
Toţi asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali membri ai OAMGMAMR - filiala Bihor au fost înscrişi în Registrul Unic Naţional al asistenţilor medicali din România pe baza datelor cuprinse în dosarul individual care s-a depus la sediul organizaţiei. Activitatea de înscriere în RUN are caracter continuu şi permanent.

4. Educaţia medicală continuă (EMC) este o activitate permanentă a organizaţiei, stabilită prin lege şi reglementată de Regulamentul Naţional de Educaţie Medicală Continuă, aprobat de către Consiliul Naţional al OAMGMAMR. Scopul ei este de reactualizare, completare şi perfecţionare a cunoştinţelor profesionale ale membrilor organizaţiei.

Acţiunile organizate la nivel de filialã pot fi creditate de cãtre Comisia Naţionalã la propunerea Comisiei Judeţene şi numai cu avizul preşedintelui de filială judeţeanã. Numărul de credite care se acordă este în funcţie de tipul de manifestare şi de durata acesteia.

În cazul unor situații neprevăzute care împiedică participarea la cursul pentru care s-a planificat, membrul ordinului poate folosi chitanța cu care a achitat taxa de curs la un alt curs sau la reprogramare.

Informații privind creditarea de către OAMGMAMR a activităților educaționale profesionale (congrese, simpozioane, conferințe, cursuri) organizate de către alte instituții sau organizații, puteți obține la secretariatul OAMGMAMR în cadrul programului cu publicul.

Manifestările pentru care organizatorii nu au depus documentele necesare, conform Regulamentului EMC aprobat de către Consiliul Național al OAMGMAMR, prin care solicită creditarea la nivelul filialei unde se desfășoară, NU BENEFICIAZĂ de credite EMC acordate de către Comisia Națională de EMC a OAMGMAMR !!!